Bookmark (0)

Insomnia Flight (失眠飞行)

Tip: Transpose the notes to +3 semitones so it will be a lot easier to play in your musical instrument 😊


0

Insomnia Flight (失眠飞行) (Shi Mian Fei Xing)
Zhang Meng Hong, Mona Zhang Hai Zhe Ming & Jammy
www.chordlyrics.fun

Verse 1: @0:03
[D]xiǎng [E]yào [F#]hé nǐ [F#]dī[G]kōng [F#]fēi[D]xíng
[D]hé [D]nǐ [E]dàochù [E]shōu[D]jí [G]yǎng[F#]qì
[D]jiǎ[E]rú [F#]míwù [F#]nǐ [G]kàn[F#]bu[D]qīng
[D]bù[D]rú [E]zhuìrù [E]wǒ [D]de [D]xīn[D]li
[A₋₁]xiǎng [D]dài [A₋₁]nǐ [A₋₁]cóng [D]chǎo[A₋₁]nào [A₋₁]dào [D]ān[A₋₁]níng
[A₋₁]xiǎng [D]dài [A₋₁]nǐ [A₋₁]cóng [D]duō[A₋₁]yún [A₋₁]dào [D]zhuǎn [A₋₁]qíng
[D]xiǎng [E]yào [F#]wèi [F#]nǐ [F#]zhěng[G]lǐ [F#]chèn[D]yī
[D]wèi [D]nǐ [E]dào[E]chù [E]shōu[F#]jí [D]shījù

Verse 2: @0:24
[D]yòu [A]guò [E]le [E]měi wǎn [E]gěi [D]nǐ rè [D]ni[D]ú[D]nǎi [D]de [D]shí[D]jiān
[D]chuáng[E]tóu [D]hái [E]xiě[D]zhe [E]wǒ[D]men [D]méi [D]kàn [D]wán [D]de [D]yǐng[A₋₁]piàn
[D]lí[A]kāi [E]hòu [E]de [D]shí[E]jiān [D]lǐ nǐ [D]shì[D]fǒu [D]hái [D]shī[D]mián
[D]cóng[E]bù [D]áo[E]yè [D]de [E]wǒ [D]yě [D]míng[D]xiǎn [D]hēi [D]le [B₋₁]yǎn[A₋₁]quān
[D]nǐ [D²]sòng [C#²]de [A]wán[D]’ǒu [E]yī[D]rán [E]péi [F#]zài [G]shēn[A.~]biān[G] [F#.~] [E] [D]  
[A]jìyì [E]chu[E]xian [D]fú[E]xiàn [D]cong [D]kai[B₋₁]shi [D]dào [B₋₁]zhōng[A₋₁]diǎn
[D]yòu [C#]chóng[D]yǎn

Chorus 1: @0:43
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ [/] [D]yī[D]qǐ [C#]chuǎng[D]jìn [E]sēn[D]lín [C#]qián[D]rù [D]hǎi[A₋₁]dǐ
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ [/] [D]yī[D]qǐ [C#]kàn [D]rì[E]chū [D]dào [G]rì[F#]luò [E]tiān[F#]qì
[D]wǒ [D]xiǎng [D²]hé [D²]nǐ [A]chuān[A]guò [B]gé[B]lín[A]wēi[A]zhì [F#]hé [F#]shí[A]jiān [F#]fēi[E]xíng
[D]wǒ [D]xiǎng [A]jiàn [D]nǐ [D]chuān[D]guò [C#]jiào[D]táng [E]hé [D]rén[C#]hǎi [D]yōng[E]bào [D]nǐ
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ

Verse 3: (same as verse 1) @1:24
[D]xiǎng [E]yào [F#]hé nǐ [F#]dī[G]kōng [F#]fēi[D]xíng
[D]hé [D]nǐ [E]dàochù [E]shōu[D]jí [G]yǎng[F#]qì
[D]jiǎ[E]rú [F#]míwù [F#]nǐ [G]kàn[F#]bu[D]qīng
[D]bù[D]rú [E]zhuìrù [E]wǒ [D]de [D]xīn[D]li
[A₋₁]xiǎng [D]dài [A₋₁]nǐ [A₋₁]cóng [D]chǎo[A₋₁]nào [A₋₁]dào [D]ān[A₋₁]níng
[A₋₁]xiǎng [D]dài [A₋₁]nǐ [A₋₁]cóng [D]duō[A₋₁]yún [A₋₁]dào [D]zhuǎn [A₋₁]qíng
[D]xiǎng [E]yào [F#]wèi [F#]nǐ [F#]zhěng[G]lǐ [F#]chèn[D]yī
[D]wèi [D]nǐ [E]dào[E]chù [E]shōu[F#]jí [D]shījù

Verse 4: (same as verse 2) @1:45
[D]yòu [A]guò [E]le [E]měi wǎn [E]gěi [D]nǐ rè [D]ni[D]ú[D]nǎi [D]de [D]shí[D]jiān
[D]chuáng[E]tóu [D]hái [E]xiě[D]zhe [E]wǒ[D]men [D]méi [D]kàn [D]wán [D]de [D]yǐng[A₋₁]piàn
[D]lí[A]kāi [E]hòu [E]de [D]shí[E]jiān [D]lǐ nǐ [D]shì[D]fǒu [D]hái [D]shī[D]mián
[D]cóng[E]bù [D]áo[E]yè [D]de [E]wǒ [D]yě [D]míng[D]xiǎn [D]hēi [D]le [B₋₁]yǎn[A₋₁]quān
[D]nǐ [D²]sòng [C#²]de [A]wán[D]’ǒu [E]yī[D]rán [E]péi [F#]zài [G]shēn[A.~]biān[G] [F#.~] [E] [D]  
[A]jìyì [E]chu[E]xian [D]fú[E]xiàn [D]cong [D]kai[B₋₁]shi [D]dào [B₋₁]zhōng[A₋₁]diǎn
[D]yòu [C#]chóng[D]yǎn

Chorus 2: (same as chorus 1) @2:04
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ [/] [D]yī[D]qǐ [C#]chuǎng[D]jìn [E]sēn[D]lín [C#]qián[D]rù [D]hǎi[A₋₁]dǐ
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ [/] [D]yī[D]qǐ [C#]kàn [D]rì[E]chū [D]dào [G]rì[F#]luò [E]tiān[F#]qì
[D]wǒ [D]xiǎng [D²]hé [D²]nǐ [A]chuān[A]guò [B]gé[B]lín[A]wēi[A]zhì [F#]hé [F#]shí[A]jiān [F#]fēi[E]xíng
[D]wǒ [D]xiǎng [A]jiàn [D]nǐ [D]chuān[D]guò [C#]jiào[D]táng [E]hé [D]rén[C#]hǎi [D]yōng[E]bào [D]nǐ
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ

Bridge: @2:46
[E]zài [D]lù[E]guò [D]nà [E]jiā [D]kā[E]fēi[E]diàn
[E]shóu[E]xī [D]yòu [E]mò[D]shēng [E]de [F#]dì[B₋₁]diǎn
[D]zhù[E]zú [D]xī[E]wàng [D]nǐ [E]de [F#]shēn[D]yǐng [D]huì [D]chū[D]xiàn
[E]hái [D]méi [E]shuō [D]chū [E]kǒu [E]de [E]bào[E]qiàn
[D]céng [E]hé [D]nǐ [E]yuē[D]dìng [E]de [F#]nuò[B₋₁]yán
[D]tái[E]tóu [D]bì [E]yǎn [D]ràng [E]lè[E]i [F#]liú [D]jìn [D]xīn [D]lǐ[D]miàn

Chorus 3: @3:04
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ [/] [D]yī[D]qǐ [C#]chuǎng[D]jìn [E]sēn[D]lín [C#]qián[D]rù [D]hǎi[A₋₁]dǐ
[D]wǒ [D]xiǎng [A]hé [D]nǐ [/] [D]yī[D]qǐ [C#]kàn [D]rì[E]chū [D]dào [G]rì[F#]luò [E]tiān[F#]qì
[D]wǒ [D]xiǎng [D²]hé [D²]nǐ [A]chuān[A]guò [B]gé[B]lín[A]wēi[A]zhì [F#]hé [F#]shí[A]jiān [F#]fēi[E]xíng
[D]wǒ [D]xiǎng [A]jiàn [D]nǐ [D]chuān[D]guò [C#]jiào[D]táng [E]hé [D]rén[C#]hǎi [D]yōng[E]bào [D]nǐ


Like it? Share with your friends!

0
Ben Dizon

I'm not a professional musician, but I have a good ear in determining the notes of a certain music. Hope you'll enjoy my music transcriptions :)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Choose A Format
Music Information
Add Music Information
Chords
You can submit either in a tab or chords format.
Letter Notes/So-fa Syllables
You can submit either in a letter notes or so-fa syllables format.
Community Forum
Discuss, ask or share some ideas anything that relates to music
Question
Got something to ask? Visit here