Bookmark (0)

The Ordinary Road (平凡之路) – Pu Shu

Tip: Transpose to +3 semitones so it will be a lot easier to play in your musical instrument 🤗


0

The Ordinary Road (平凡之路) *(Letter Notes / So-fa Syllables)
Pu Shu
www.chordlyrics.fun

Verse 1: @0:11
[C#]pái [C#]huái [F#]zhe [F#.]de [A₋₁]zài [B₋₁]lù [C#]shàng [C#.]de
[C#]nǐ [C#]yào [F#]zǒu [F#.]ma [E]vi[E.]a [D]vi[C#.]a
[C#]yì [C#]suì [F#.]de [A₋₁]jiāo’[B₋₁]ào[C#.]zhe
[C#]nà [C#]yě [A₋₁]céng [C#]shì [D]wǒ [D]de [C#]mú[A₋₁]yàng

Verse 2: 
@0:34
[C#]fèi[C#]téng[F#]zhe [F#.]de [A₋₁]bù’[B₋₁]ān[C#]zhe [C#.]de
[C#]nǐ [C#]yào [F#]qù [F#.]nǎ [E]vi[E.]a [D]vi[C#.]a
[C#]mí [C#]yīyàng [F#.]de [A₋₁]chénmò[B₋₁]zhe [C#.]de
[C#]gù[C#]shì [A₋₁]nǐ [D]zhēn [D]de [D]zài [C#]tīng [A₋₁.]ma

Chorus 1: @0:56
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]kuà[G#]guò [A]shān [E]hé [F#]dà[F#]hǎi
[F#]yě [E]chuān[C#.]guò [C#]rén[C#]shān[C#]rén[B₋₁]hǎi
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]yǒng[G#]yǒu[A]zhe [F#]yī[F#]qiè
[F#]zhuǎ[G#]nyǎn [A.]dōu [A]piāo[A]sàn [A]rú [B]yān
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]shī[G#]luò [A]shī[C#².]wàng [F#².]shī[E²]diào [D²]suǒ[C#².]yǒu [C#²]fang[B]xiàng
[F#]zhí[G#]dào [A.]kàn[A]jiàn [G#]píng[A.]fán [A]cái [A]shì [A]wéi[B.]yī [A]de [G#]dá’[A]àn

Verse 3: @1:31
[C#]dāng [C#]nǐ [F#]réng[F#.]rán [A₋₁]hái [B₋₁]zài [C#]huàn[C#.]xiǎng
[C#]nǐ [C#]de [F#]míng[F#.]tiān [E]vi[E.]a [D]vi[C#.]a
[C#]tā huì [C#]hǎo [F#.]ma [A₋₁]háishì [B₋₁]gèng [C#.]làn
[C#]duì [C#]wǒ [A₋₁]ér [D]yán [D]shì [D]lìng [C#]yī[A₋₁.]tiān

Chorus 2: @1:53
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]huǐ[G#]le [A]wǒ d[E]e [F#]yī[F#]qiè
[F#]zhǐ [E]xiǎng [C#.]yǒng[C#]yuǎn [C#]dì [C#]lí[B₋₁]kāi
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]duò [G#]rù [A]wú[E]biān [F#]hēi’[F#]àn
[F#]xiǎng [G#]zhēng[A.]zhá [A]wú[A]fǎ [A]zì[B]bá
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]xiàng [G#]nǐ [A]xiàng [C#².]tā [F#².]xiàng [E²]nà [D²]yě[C#².]cǎo [C#²]yě[B]huā
[F#]jué[G#]wàng[A.]zhe [A]kě[B]wàng[A.]zhe [A]kū[A]zhe [B.]xiàozhe [A]píng[G#]fán[A]zhe

Bridge: @3:03
[A]xiàng [A]qián [A]zǒu [/] [A]jiù [A]zhème [A]zǒu [/] [A]jiù[A]suàn nǐ [A~]bèi[G#] [G#]gěiguò [G#]shén[A]me
[A]xiàng [A]qián [A]zǒu [/] [A]jiù [A]zhème [A]zǒu [/] [A]jiù[A]suàn nǐ [A~]bèi[G#] [G#]duózǒu [G#]shén[A]me
[A]xiàng [A]qián [A]zǒu [/] [A]jiù [A]zhème [A]zǒu [/] [A]jiù[A]suàn nǐ [A~]huì[G#] [G#]cuòguò [G#]shén[A]me
[A]xiàng [A]qián [A]zǒu [/] [A]jiù [A]zhème [A]zǒu [/] [A]jiù[A]suàn nǐ [A~]huì[G#] 

Chorus 3: (same as chorus 1) @3:24
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]kuà[G#]guò [A]shān [E]hé [F#]dà[F#]hǎi
[F#]yě [E]chuān[C#.]guò [C#]rén[C#]shān[C#]rén[B₋₁]hǎi
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]yǒng[G#]yǒu[A]zhe [F#]yī[F#]qiè
[F#]zhuǎ[G#]nyǎn [A.]dōu [A]piāo[A]sàn [A]rú [B]yān
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]shī[G#]luò [A]shī[C#².]wàng [F#².]shī[E²]diào [D²]suǒ[C#².]yǒu [C#²]fang[B]xiàng
[F#]zhí[G#]dào [A.]kàn[A]jiàn [G#]píng[A.]fán [A]cái [A]shì [A]wéi[B.]yī [A]de [G#]dá’[A]àn

Chorus 4: (same as chorus 2) @3:47
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]huǐ[G#]le [A]wǒ d[E]e [F#]yī[F#]qiè
[F#]zhǐ [E]xiǎng [C#.]yǒng[C#]yuǎn [C#]dì [C#]lí[B₋₁]kāi
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]duò [G#]rù [A]wú[E]biān [F#]hēi’[F#]àn
[F#]xiǎng [G#]zhēng[A.]zhá [A]wú[A]fǎ [A]zì[B]bá
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]xiàng [G#]nǐ [A]xiàng [C#².]tā [F#².]xiàng [E²]nà [D²]yě[C#².]cǎo [C#²]yě[B]huā
[F#]jué[G#]wàng[A.]zhe [A]kě[B]wàng[A.]zhe [A]kū[A]zhe [B.]xiàozhe [A]píng[G#]fán[A]zhe

Chorus 5: @4:10
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]kuà[G#]guò [A]shān [E]hé [F#]dà[F#]hǎi
[F#]yě [E]chuān[C#.]guò [C#]rén[C#]shān[C#]rén[B₋₁]hǎi
[E]wǒ [F#]céng[G#]jīng [A]wèn [G#]biàn [A]zhěng[E]gè [F#]shì[F#]jiè
[F#]cóng[G#]lái [A.]méi [A]dé[A]dào [A]dá’[B]àn
[E]wǒ [F#]bù[G#]guò [A]xiàng [G#]nǐ [A]xiàng [C#².]tā [F#².]xiàng [E²]nà [D²]yě[C#².]cǎo [C#²]yě[B]huā
[F#]míng [G#]míng [A.]zhōng [A]zhè [B]shì [A.]wǒ [A]wéiyī [A]yào [B.]zǒu [A]de [G#]lù [A]a

Outro: @4:34
[C#]shí [C#]jiān [F#]wú[F#.]yán [A₋₁]rú[B₋₁]cǐ [C#]zhè [C#.]bān
[C#]míng[C#]tiān [F#]yǐ [F#.]zài [E]yǎ[E.]n[D]qi[C#.]án
[C#]fēng[C#]chuī[C#]guò [F#.]de [A₋₁]lù [B₋₁]yīrán [C#.]yuan
[C#]nǐ [C#]de [A₋₁]gù[D]shì [D]jiǎng [D]dào[C#]le [A₋₁]nǎ


Like it? Share with your friends!

0
Ben Dizon

I'm not a professional musician, but I have a good ear in determining the notes of a certain music. Hope you'll enjoy my music transcriptions :)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Choose A Format
Music Information
Add Music Information
Chords
You can submit either in a tab or chords format.
Letter Notes/So-fa Syllables
You can submit either in a letter notes or so-fa syllables format.
Community Forum
Discuss, ask or share some ideas anything that relates to music
Question
Got something to ask? Visit here